Nasze realizacje

2016
Gmina Zamość: Pozyskanie dofinansowania z RPO 4.2 na montaż 1200 kolektorów słonecznych oraz wykonanie projektów;

2016
Gmina Biszcza: Pozyskanie dofinansowania z RPO 4.2 na 300 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz 70 kotłów na pellet oraz wykonanie projektów;

2016
Wykonanie projektu budowlanego - Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze"

2016
Wykonanie projektu termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach Działania 5.2 »Poprawa efektywności energetycznej sektora publicznego« RPO WL 2014-2020, dla Gminy Wola Uhruska.

2016
Wykonanie projektu termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach Działania 5.2 »Poprawa efektywności energetycznej sektora publicznego« RPO WL 2014-2020, dla Gminy Wilków.