OFERTA

 • Spotkania informacyjne z mieszkańcami
 • Kosztorys inwestorski i ofertowy
 • Specyfikacja Techniczna i Wykonania Odbioru Robót
 • Pozostałe elementy konieczne dla rozpoczęcia w/w inwestycji
 • Wniosek o dofinansowanie
 • Studium wykonalności
 • Analiza finansowo – ekonomiczna
 • Formularz w zakresie OOŚ
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy
 • Skompletowanie załączników i przygotowanie aplikacji w systemie LSI do podpisania przez wnioskodawcę.
 • Sporządzenie protokołów uzgodnień projektowych z każdym inwestorem